Acceptable Use Policy
מדיניות השימוש ההוגן   ("AUP") 
השירותים") מתאר ​​שימוש שאסור ופסול תחת שירותי סקיורהוסט") 
.בנוסף לתנאים אחרים ותנאים שבהם סקיורהוסט מספק עבורך את השירותים

סקיורהוסט רשאי לשנות מסמך זה מעת לעת על ידי פרסום גרסה חדשה של מסמך זה בכתובת האתר
" http://www.securehost.co.il/aup.html "

דיווחים על הפרות של מדיניות השימוש ההוגן או שאילתות על תנאים אלה ( לדוגמא, אם כל שימוש מותר ) יש להפנות לתיבה

abuse@securehost.co.il


תוכן אסור
: כולל שימוש ופעילות בכל סביבת האירוח ,  ובשיקול הדעת הסביר של סקיורהוסט, או מנסה כל אחד מאלה 


א. הפרת כל דין
ב. בו מוצגות, ביצוע, שליחה, קבלה או אחסון תוכן כלשהו שהנו מגונה, בלתי הולם, פוגעני, או מעורר התנגדות, גם אם החומר או הפצתו הינו כדין
ג. הטרדה כל אדם או תומך ומעודד את אלימות מכל סוג כלפי כל אדם, ישות או ממשלה
ד. מפר זכויות יוצרים, הפרה או מעילה בזכויות הזולת
ה. גישה לא מורשה ל, או התערבות בכל דרך ב, כל משתמש, מערכת, רשת, שירות, או חשבון, ובכלל זה העלמת של מסננים או הפרה של האבטחה או לשלמות של כל מערכת רשת או אחר
ו. הפצת וירוסי מחשב או תוכנות זדוניות מכל סוג או שליחה,את/ה אחראי/ת להבטיח כי שימוש בשירותים והתוכן עומד בכל החוקים החלים 
,לרבות חוקים שבו השירותים או התוכן מועלה, כיצד אורחו, כיצד מאוחסנים
,כיצד לגשת אליהם או כיצד להשתמש 
,ובכדי ליישם הגבלות כיצד לאסור את השימוש על ידי כל אדם ( למשל הגבלות על גישה על ידי קטינים) או בכל שטח שיפוט
.קבלה או תמיכה בהודעות דואר אלקטרוני  לא רצויות, מטעות, בעילום שם, בכמות ובאופן מוגזם או המכילים זיוף פרטים מזהים, כוללים דואר זבל ודיוג
.כפי שנדרשו כדי לעמוד בחוקים כאלה
 .באופן דומה, סקיורהוסט שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל הפעולות שימצא לנכון לציית לחוקים החלים